Ga naar inhoud

Tekst en inhoud is werk in uitvoering. Feedback graag delen met Steven Gort.

Open Innovatie

Met regels.overheid.nl creëren we een openbare bibliotheek die voor iedereen toegankelijk is en die we langzaam maar zeker vullen met wetsanalyses, regelspecificates, software code en alles wat daar verder bij nodig is én die bruikbaar zijn voor publieke instellingen. De bedoeling is, dat het om open source software gaat, en dat er daarom ook geen eigendomsrechten aan wie dan ook zullen toekomen.

Dit vullen wordt op een openbare, transparante, voor iedereen gelijke en laagdrempelige manier in de markt gezet. We willen toegang bieden voor alle partijen en/of personen die belangstelling hebben om in publiek private samenwerking(Open-Innovatie coalitie/community/ecosysteem) bij te dragen aan de vernieuwing van inkoop Markt door de overheid, waarbij we binnen bestaande juridische kaders manoeuvreren. De afspraken zijn daarbij altijd kleinschalig en kennen een kort-cyclisch realisatie traject (vgl agile, CI/CD bij software realisatie).

Onderzoeksvragen

  1. Wat is ervoor nodig om een (multidisciplinair) ecosysteem/community/coalitie te laten samenwerken op een maatschappelijk probleem?
  2. Daarnaast willen we de aanname toetsen dat er steeds sprake is van andere, van elkaar losstaande, innovatieve opdrachten. Om zo te kijken of deze vorm van vraag en aanbod aan elkaar koppelen rechtmatig is.
  3. Kunnen wij dit voor het publieke domein bereiken op een vergelijkbare wijze waarop succesvolle bedrijven dit hebben laten zien?
  4. De rol van de overheid helder(der) positioneren.

Inkoop

Dit willen we inrichten via deze site in de vorm van een Dynamisch Open inkoop systeem. Vraag en aanbod kunnen elkaar daar snel en eenvoudig vinden. Het gaat om unieke en innovatieve opdrachten met een kleine opdrachtwaarde per keer. De wens is dat deze opdrachten geplaatst kunnen worden door Sitchting ICTU maar ook door andere aanbestedende diensten (denk dan aan de inkoopfunctie van gemeenten). Daarbij zijn alle aanbestedende diensten gehouden zich te conformeren aan het aanbestedingsrecht en aan de principes zoals verwoord in het Manifest.